Kaarinan Veneilijät Ry

Yleiset säännöt

Seuran säännöt on hyväksytty oikeusministeriön päätöksellä 6 päivänä marraskuuta 1980. Yhdistyksen rekisterinumero 130437.

Aikojen saatossa yhdistyslaki on muuttunut ja sääntöihin oli tämän johdosta jäänyt lukuisia päällekkäisyyksiä voimassa olevan yhdistyslain kanssa. Vuoden 1997 kuluessa seuralle hyväksyttiin uudet säännöt.

Lisäksi kevätkokouksessa 2003 hyväksyttiin sääntömuutos, jolla perhejäsenen asemaa seuran toiminnassa on vahvistettu.

Syyskokouksessa 2014 hyväksyttiin sääntömuutos, jossa lisättiin jäsenluokkia. 18 vuotta täyttäessään juniorijjäsen siirtyy varsinaiseksi jäseneksi mutta kutsutaan nuorisojäseneksi 30-vuotiaaksi. Varsinainen jäsen siirtyy seniorijäseneksi täyttäessään 70 vuotta.

YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ
 
1 § Seuran nimi ja kotipaikka

Seuran nimi on Kaarinan Veneilijät r.y. ja kotipaikka Kaarinan kaupunki. Seuran lippu on kauppa- ja teollisuusministeriön 13.03.1981 hyväksymä.

2 § Seuran tarkoitus

Seuran tarkoituksena on
1) kehittää tietoa ja taitoa merenkulussa ja merimiestaidoissa sekä edistää veneilyturvallisuutta;
2) herättää ja ylläpitää harrastusta veneilyyn sekä purjehdus- ja moottoriveneurheiluun;
3) ohjata nuorisoa veneilyharrastuksen ja merenkulkutaitojen pariin sekä antaa heille tietoa näistä asioista;
4) korostaa saaristomiljöön merkitystä; ja
5) ylläpitää jäsentensä keskuudessa hyvää toverihenkeä ja rehtiä merenkulkijamieltä.

Tarkoitustaan seura toteuttaa
1) järjestämällä jäsenilleen matka-, yhteis- ja harjoituspurjehduksia;
2) järjestämällä purjehdus- ja moottorivenekilpailuja; ja
3) suorittamalla koulutus-, kasvatus- ja neuvontatyötä.

Toimintansa tukemiseksi seura voi
1) toimeenpanna näyttelyitä, arpajaisia, yleisiä varainkeräyksiä ja huvitilaisuuksia; ja
2) ottaa vastaan jälkisäädöksiä ja lahjoituksia sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta.

JÄSENYYS

3 § Jäsenet

Jäseniä ovat (jäsenmaksun määräytymisvuonna täyttäessään):
1) Juniorijäsenet (enintään 17 vuotta)
2) Nuorisojäsenet (18–29 vuotta)
3) Varsinaiset jäsenet  (30–69 vuotta)
4) Seniorijäsenet (vähintään 70 vuotta)

Lisäksi jäseniä ovat:
5) Perhejäsenet, joina voivat olla varsinaisten jäsenten,
seniorijäsenten ja nuorisojäsenten avio- tai avopuolisot.
6) Kannattajajäsenet, joina voivat olla seuran toimintaa kannattavat oikeuskelpoiset yhteisöt.
7) Kunniajäsenet, joiksi yhdistyksen varsinainen kokous hallituksen esityksestä nimittää.
 Jos nimitettävä on toiminut seuran kommodorina tai varakommodorina, voidaan nimitettyä kutsua kunniakommodoriksi.

4 § Jäseneksi liittyminen

Varsinaiseksi-, juniori-, nuoriso-, perhe-, seniori- ja kannattajajäseneksi liitytään hakemuksesta. Liittymisen hyväksyy hallitus.
Perhejäsenyyden päättyessä eroon tai varsinaisen-, nuoriso- tai seniorijäsenen kuolemantapauksen johdosta,
 voi hallitus hakemuksesta siirtää perhejäsenen seuran jäseneksi iän mukaiseen jäsenryhmään ilman erillistä liittymismaksua.
Juniori-, nuoriso- ja varsinainen jäsen siirretään seuraavaan ikäryhmään automaattisesti ilman erillistä liittymismaksua.

5 § Eroaminen

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

6 § Erottaminen

Hallitus erottaa jäsenen, joka ei ole suorittanut jäsenmaksuaan kolmen kuukauden kuluessa eräpäivästä.

7 § Maksut

1) Liittymis- ja jäsenmaksut päättää seuran syyskokous. Liittymismaksu sisältää liittymisvuoden jäsenmaksun.
2) Kannattajajäseniltä peritään hallituksen päättämä kannatusmaksu.
3) Kunniajäsenet ovat vapautettuja jäsenmaksuista.

PÄÄTÖKSEN TEKO

8 § Seuran kokous

Seuran varsinaisia kokouksia ovat kevätkokous maaliskuussa ja syyskokous marraskuussa.
Kevätkokouksessa
1) käsitellään seuran vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnatarkastajien siitä antama lausunto;
2) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuunvapauden myöntämisestä; ja
3) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Syyskokouksessa
1) vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio;
2) päätetään perittävistä jäsen- ja liittymismaksuista ja niiden eräpäivistä;
3) valitaan kommodori tai varakommodori ja hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle;
4) valitaan toiminnantarkastajat; ja
5) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

9 § Kokouskutsu

Hallitus kutsuu seuran kokoukset koolle vähintään 10 päivää ennen kokousta jäsenkirjeellä.

10 § Ylimääräinen kokous

Hallituksen on kutsuttava koolle ylimääräinen kokous, jos vähintään 10 % äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.

11 § Äänioikeus

Äänioikeus on varsinaisilla-, nuoriso-, perhe-, seniori- ja kunniajäsenillä. Jäsen,
joka ei ole suorittanut jäsenmaksuaan ei ole äänioikeutta. Puheoikeus on kaikilla jäsenillä.

12 § Aloite oikeus

Jos 10 äänioikeutettua jäsentä haluaa määrätyn asian käsittelyä seuran kokouksessa, on aloite asiasta jätettävä 3 kuukautta ennen kokousta hallitukselle.

13 § Vaalit

Hallituksen jäsenten vaalit suoritetaan valitsemalla yksi jäsen kerrallaan.

HALLINTO

14 § Hallitus ja toiminnantarkastus

Hallituksen muodostavat kommodori ja varakommodori (puheenjohtajat), jotka valitaan vuorovuosina,
ja 6¬–8 jäsentä, joista puolet on vuosittain erovuoroisia. Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi kalenterivuotta.
 Hallituksen jäsenen tulee olla yhdistyksen jäsen.
Kommodori tai hänen estyneenä ollessaan varakommodori kutsuu koolle hallituksen. Kokous on päätösvaltainen,
jos toinen kommodoreista ja yhteensä vähintään puolet hallituksesta on läsnä.
Hallitus valitsee tarpeelliset toimihenkilöt ja perustaa toimikunnat sekä valitsee niiden jäsenet.
Hallitus voi antaa ohjeita ja määräyksiä. Yli kaksi vuotta toimivaksi tarkoitetut ohjeet ja määräykset on seuran kokouksen vahvistettava.
Toiminnantarkastajia on kaksi ja heillä yhteinen varamies. Tarkastajilla tulee olla kirjanpidollista asiantuntemusta. Tarkastajien toimikausi on tilikausi.
Tilikausi on kalenterivuosi.

15 § Nimenkirjoittajat

Kommodorin lisäksi nimenkirjoitusoikeus yksin on henkilöllä, jotka hallitus siihen oikeuttaa.

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA SEURAN PURKAMINEN

16 § Sääntöjen muuttaminen

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa, jos muutosta seuran kokouksessa kannattaa vähintään ¾ annetuista äänistä.

17 § Seuran purkaminen

Päätös seuran purkamisesta on tehtävä kahdessa perättäisessä vähintään yhden kuukauden välein kokoontuvassa kokouksessa ¾ äänten enemmistöllä annetuista äänistä. Seuran purkautuessa sen varat luovutetaan veneilyä lähellä olevaan tarkoitukseen siten, kuin seuran jälkimmäisessä kokouksessa yksinkertaisella enemmistöllä päätetään.

18 § Jäsenoikeudet

Aikaisempien sääntöjen mukaiset jäsenoikeudet säilyvät.

Katso myös tukikohtien säännöt...

Liity jäseneksi
Liity jäseneksi